Bye bye Bühne

Eine immersive 360° Virtual Reality Performance

Judith Rosmair und Theo Eshetu

Bye bye Bühne

Eine immersive 360° Virtual Reality Performance

Judith Rosmair und Theo Eshetu